Những điều mà người gia hạn khai thuế cần lưu ý khi họ chuẩn bị khai thuế

Mẹo thuế của IRS 2023-92, ngày 20 tháng 7, 2023

Nhiều người đã yêu cầu gia hạn để nộp tờ khai thuế của họ sau thời hạn tháng 4 thông thường. Những người khai thuế này có thời hạn đến ngày 16 tháng 10, 2023 để hoàn thành và nộp tờ khai thuế. IRS gợi ý rằng những người đã có các mẫu và thông tin họ cần nên khai thuế ngay bây giờ – không có lợi thế nào trong việc chờ đợi đến thời hạn và việc khai thuế ngay bây giờ giúp tránh phải lo lắng rằng họ có thể bỏ lỡ thời hạn.

Có một số điều mà người gia hạn khai thuế nên biết khi họ sẵn sàng khai thuế.

Khai thuế trước thời hạn

Người gia hạn khai thuế phải khai thuế và thanh toán bất kỳ số nợ nào đến hạn trước Thứ Hai, ngày 16 tháng 10, 2023.

Nhiều người đóng thuế có thể sử dụng dịch vụ Free File của IRS

Nhiều người đóng thuế có thể e-file miễn phí thông qua Free File của IRS. Chương trình này có sẵn trên IRS.gov đến ngày 16 tháng 10. E-file rất dễ dàng và an toàn, và đó là cách chính xác nhất để mọi người khai thuế. Khai thuế điện tử cũng có thể giúp người đóng thuế xác định tính đủ điều kiện của họ đối với nhiều khoản tín thuế có giá trị.

Người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn bằng cách chọn hình thức ký gửi trực tiếp

Bất cứ ai được hưởng tiền hoàn thuế nên yêu cầu ký gửi trực tiếp để nhận được tiền hoàn thuế bằng phương thức điện tử được ký thác vào tài khoản tài chánh của họ.

IRS cung cấp các tùy chọn thanh toán cho người đóng thuế có nợ đến hạn

Những người nợ thuế và không thể trả đầy đủ số nợ của họ nên trả càng nhiều càng tốt để giảm tiền lãi và tiền phạt cho việc trả chậm. IRS có các tùy chọn cho những người không thể trả thuế của họ (tiếng Anh), bao gồm việc đăng ký một kế hoạch thanh toán trên IRS.gov. Người đóng thuế có thể xem các tùy chọn thanh toán hoặc kiểm tra tài khoản của họ trực tuyến.

Người gia hạn khai thuế phải yêu cầu các tài liệu bị thiếu hoặc không chính xác trực tiếp từ chủ lao động hoặc những bên trả tiền khác

Nếu người đóng thuế đang chờ để khai thuế vì họ đang thiếu một mẫu như W-2 hoặc 1099, thì họ nên liên lạc với chủ lao động, bên trả tiền hoặc cơ quan cấp của họ và yêu cầu một bản sao của tài liệu bị thiếu hoặc đã sửa chữa. Nếu họ vẫn không thể nhận được các mẫu, thì họ có thể cần sử dụng Mẫu 4852 (tiếng Anh) để thay thế.

Những người đóng thuế không khai thuế vào tháng 4 và không yêu cầu gia hạn vẫn nên khai thuế càng sớm càng tốt

Bất cứ ai không yêu cầu gia hạn trước hạn chót ngày 18 tháng 4 năm nay nên khai thuế và trả thuế càng sớm càng tốt. Việc này sẽ ngăn tiền lãi và tiền phạt tăng lên thêm. Không có hình phạt cho việc khai thuế trễ đối với những người được hưởng tiền hoàn thuế

Một số thành viên của quân đội có thời hạn khác

Các ngoại lệ về thời hạn đặc biệt có thể áp dụng cho một số thành viên phục vụ quân độinhân viên hỗ trợ đủ điều kiện trong các khu chiến sự (tiếng Anh)Phần mềm thuế trực tuyến MilTax (tiếng Anh) của Bộ Quốc phòng có sẵn cho các thành viên phục vụ và gia đình của họ, bất kể thu nhập là bao nhiêu.

Người đóng thuế ở các khu vực thiên tai có thể có nhiều thời gian hơn để khai thuế

Người đóng thuế sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần đây có thể được tự động gia hạn thời gian để thực hiện các khoản thanh toán thuế khác nhau. Truy cập Giảm nhẹ gánh nặng thuế trong các tình huống thiên tai trên IRS.gov để biết thêm thông tin.

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)