Sa anplwaye yo bezwen konnen sou prelèvman enpo sou revni

Konsèy Fiskal IRS 2023-82, 15 Jen 2023

Kit yon moun ap antre nan mache mendèv la pou premye fwa oswa chanje travay, li ka akablan pou w ranpli nouvo dokiman anbochaj yo. Youn nan fòmilè anplwaye yo dwe ranpli se yon fòmilè W-4, Sètifika Prelèvman Anplwaye a. Fòm sa a di patwon yo konbyen lajan yo dwe prelve nan peman anplwaye a pou enpo federal sou revni.

Li enpòtan pou anplwaye yo konnen montan enpo pou prelve ki kòrèk la pou yo pa dwe twòp lajan lè y ap ranpli deklarasyon enpo yo oswa pou yo pa gen yon prelèvman ki twò gwo ki soti nan chèk yo.

Byen fè prelèvman enpo.

Enpo sou revni federal la se yon enpo ki peye sou repatisyon. Kontribyab yo peye enpo a atravè patwon yo pandan y ap touche oswa resevwa revni pandan ane a. Patwon yo retire – oswa prelve – enpo sou revni nan chèk anplwaye yo epi yo peye IRS la nan non kontribyab la.

Si yon anplwaye pa gen ase enpo ki prelve, li ka fè fas ak yon bòdwo enpo inatandi ak yon posib penalite lè yo ranpli yon deklarasyon enpo lane pwochèn. Si yo peye anplis oswa si yo prelve twòp enpo pandan ane a, anplwaye a ap gen anpil chans jwenn yon ranbousman enpo lè yo ranpli deklarasyon enpo yo. Ajisteman enpo yo prelve alavans lan ka vle di yon pi gwo chèk pandan ane a.

Fòm W-4, Sètifika Prelèvman Anplwaye a

Nouvo anplwaye yo dwe ranpli Fòm W-4 la pou patwon yo kapab prelve montan enpo federal ki kòrèk la sou peman yo. Anplwaye yo ta dwe li enstriksyon yo ak anpil atansyon. Anplwayè a ap baze montan lajan pou prelèvman an sou enfòmasyon anplwaye a bay sou W-4 yo a ak konbyen lajan anplwaye a touche.

Moun yo kapab tou soumèt yon nouvo W-4 lè sitiyasyon pèsonèl oswa finansye yo chanje epi yo vle mete prelèvman yo a ajou.

Kontribyab yo ka itilize Estimatè Prelèvman Enpo a

Si yon kontribyab pa sèten de ki montan enpo li ta dwe fè prelve, li ka itilize zouti Estimatè Prelèvman Enpo sou IRS.gov pou:

  • Estime prelèvman enpo sou revni federal yo a.
  • Gade kijan montan lajan yo prelve yo afekte ranbousman yo a, peman yo pote lakay yo oswa enpo yo dwe yo.

Se pa tout travayè yo ki se anplwaye

Travayè yo klase kòm swa kontraktè oswa anplwaye dapre kèk règ. Travayè ki se kontraktè endepandan yo bezwen peye enpo yo nan IRS la dirèkteman. Tou depan de montan lajan yo touche, yo ka bezwen peye enpo estime sou yon baz chak trimès.

Kenbe fòm fiskal yo nan yon kote ki sekirize.

Fòm W-2, Deklarasyon Salè ak Enpo (an anglè), se relve sou revni kontribyab yo te resevwa pandan ane a ak montan lajan yo te prelve pou enpo federal, leta, lokal ak lòt enpo yo. Patwon yo anjeneral voye sa yo nan fen mwa janvye chak ane. Kontribyab yo ta dwe kenbe tout dokiman fiskal yo resevwa yo epi estoke yo nan yon kote ki sekirize pou yo ka disponib pou ranpli yon deklarasyon enpo egzat.

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)