Những điều nhân viên cần biết về khấu lưu thuế thu nhập

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-82, ngày 15 tháng 6 năm 2023

Cho dù ai đó lần đầu tiên tham gia lực lượng lao động hay thay đổi công việc, thì việc điền vào giấy tờ tuyển dụng mới có thể rất khó khăn. Một trong những mẫu mà nhân viên phải hoàn thành là W-4, Chứng Thư Khấu Lưu Của Nhân Viên. Mẫu này cho chủ lao động biết số tiền phải khấu lưu từ tiền lương của nhân viên cho thuế thu nhập liên bang.

Điều quan trọng là nhân viên phải biết chính xác số tiền thuế phải khấu lưu để họ không nợ quá nhiều tiền khi khai thuế hoặc bị khấu lưu quá nhiều từ tiền lương.

Có số tiền khấu lưu thuế đúng.

Thuế thu nhập liên bang là loại thuế thực hiện khấu trừ thuế mỗi lần nhận thu nhập. Người đóng thuế phải trả thuế này thông qua chủ lao động khi kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong năm. Chủ lao động trích ra – hoặc khấu lưu – thuế thu nhập từ phiếu lương của nhân viên và trả cho IRS dưới danh nghĩa của người đóng thuế.

Nếu một nhân viên không khấu lưu đủ thuế, thì họ có thể phải đối mặt với một hóa đơn tính thuế nằm ngoài dự tính và có thể chịu phạt khi khai thuế vào năm tới. Nếu họ trả thừa hoặc bị khấu lưu quá nhiều tiền thuế trong năm, thì nhân viên đó có thể sẽ nhận được tiền hoàn thuế khi họ khai thuế. Điều chỉnh số tiền thuế khấu lưu trước có thể đồng nghĩa với khoản tiền lương lớn hơn trong suốt cả năm.

Mẫu W-4, Chứng Thư Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên

Nhân viên mới phải hoàn thành Mẫu W-4 để chủ lao động có thể khấu lưu thuế thu nhập liên bang chính xác từ tiền lương của họ. Nhân viên nên đọc kỹ hướng dẫn. Chủ lao động sẽ tính số tiền khấu lưu dựa trên thông tin mà nhân viên cung cấp trên mẫu W-4 và số tiền mà nhân viên đó kiếm được.

Mọi người cũng có thể nộp W-4 mới khi tình hình cá nhân hoặc tài chánh của họ thay đổi và họ muốn cập nhật khoản khấu lưu của mình.

Người đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế

Nếu người đóng thuế không chắc chắn rằng họ phải khấu lưu bao nhiêu tiền thuế, thì họ có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov để:

  • Ước tính khoản khấu lưu thuế thu nhập liên bang của họ.
  • Xem số tiền khấu lưu ảnh hưởng như thế nào đến tiền hoàn thuế, lương thực lĩnh hoặc tiền thuế đến hạn của họ.

Không phải tất cả người lao động đều là nhân viên

Người lao động được phân loại là nhà thầu hoặc nhân viên theo các quy tắc nhất định. Người lao động là nhà thầu độc lập cần nộp thuế trực tiếp cho IRS. Tùy thuộc vào số tiền họ kiếm được, họ có thể phải trả thuế ước tính hàng quý.

Giữ các mẫu đơn khai thuế ở một nơi an toàn.

Mẫu W-2, Bản Khai Thuế Và Tiền Lương (tiếng Anh), là hồ sơ của người đóng thuế về thu nhập mà họ nhận được trong suốt cả năm và số tiền bị khấu lưu cho các loại thuế liên bang, tiểu bang, địa phương và các loại thuế khác. Chủ lao động thường gửi những khoản này vào cuối tháng 1 hàng năm. Người đóng thuế nên giữ lại tất cả các chứng từ thuế mà họ nhận được và cất giữ ở nơi an toàn để có thể khai thuế chính xác.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)