Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Calculating an Individual Shared Responsibility Payment

Health Care Tax Tip 2015-15, March 6, 2015

How You Can Benefit from the Premium Tax Credit

Health Care Tax Tip 2015-16, March 10, 2015

The Individual Shared Responsibility Provision - The Basics

Health Care Tax Tip 2015-19, March 20, 2015

The Premium Tax Credit - The Basics 2015

Health Care Tax Tip 2015-20, March 25, 2015

Determine if You Can Benefit from the Premium Tax Credit

Health Care Tax Tip 2015-21, March 26, 2015