Patient-Centered Outreach Research Institute Filing Due Dates and Applicable Rates (2016-2017)

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Policy or Plan Ending Date in month of:

File return no later than:

Applicable rate:

Jan - 2016

July 31, 2017

$2.17

Feb - 2016

July 31, 2017

$2.17

Mar - 2016

July 31, 2017

$2.17

Apr - 2016

July 31, 2017

$2.17

May -2016

July 31, 2017

$2.17

June - 2016

July 31, 2017

$2.17

July - 2016

July 31, 2017

$2.17

Aug - 2016

July 31, 2017

$2.17

Sept - 2016

July 31, 2017

$2.17

Oct  - 2016

July 31, 2017

$2.26

Nov - 2016

July 31, 2017

$2.26

Dec - 2016

July 31, 2017

$2.26

Jan - 2017

July 31, 2018

$2.26

Feb - 2017

July 31, 2018

$2.26

March - 2017

July 31, 2018

$2.26

April - 2017

July 31, 2018

$2.26

May - 2017

July 31, 2018

$2.26

June - 2017

July 31, 2018

$2.26

July - 2017

July 31, 2018

$2.26

Aug. - 2017

July 31, 2018

$2.26

Sep - 2017

July 31, 2018

$2.26

Oct - 2017

July 31, 2018

$2.39

Nov - 2017

July 31, 2018

$2.39

Dec - 2017

July 31, 2018

$2.39