Gross Receipts Defined

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Gross receipts are the total amounts the organization received from all sources during its annual accounting period, without subtracting any costs or expenses.