Tax Year 2018 Form 1040 Series and Extensions Modernized (MeF) Assurance Testing System (ATS) Information

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

The Tax Year 2018 1040 Modernized e-File (MeF) Assurance Testing System (ATS) information is outlined below.

If you support these forms, you will need to contact the e-Help Desk for testing.  Please monitor this page for any Tax Year 2018 1040 Series and Extensions ATS scenario updates.

Tax Year 2018 1040 Series and Extensions MeF ATS Scenarios

For information and questions regarding ATS, please contact the e-Help Desk at 1-866-255-0654.


Modernized e-File (MeF) Assurance Testing System (ATS)

Tax Year 2018 Modernized eFile Schemas and Business Rules for Individual Tax Returns and Extensions