Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

If you downloaded Schedule 2 (Form 8849) before December 4, 2020, please note the following:

On line 1b, the credit reference number (CRN) should be 350.

A corrected version of the 2020 Form Schedule 2 (Form 8849)PDF is available for download