Form 1127 Filing Address To Request Extension of Form 709 Gift Tax Payment Has Been Updated

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Send Form 1127 to the following updated filing address if the tax due is a gift tax reportable on Form 709, United States Gift (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return. This address replaces the filing address on page 3 of Form 1127 (Rev. December 2011) for Form 1127 when the tax due is a gift tax reportable on Form 709.

           Department of the Treasury
           Internal Revenue Service
           Stop 824G
           7940 Kentucky Drive
           Florence, KY 41042-2915
          
Tip: Check Filing Estate and Gift Tax Returns for the most up-to-date filing addresses for estate and gift tax returns, including this current filing address for Form 1127 when requesting an extension of Form 709 gift tax payments