2010 Filing Season Statistics

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

These six tables contain weekly filing season statistics showing cumulative totals from the 2010 tax return filing season and totals from comparable periods in the 2009 filing season. 

TABLE 1

2010 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 12/31/09 and 12/31/10

 

Individual Income Tax Returns

2009

2010

% Change

Total Receipts

  144,360,000

142,449,000

-1.3%

Total Processed

144,132,000

142,196,000

-1.3%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

95,478,000

98,740,000

  3.4%

Tax Professionals

63,285,000

63,893,000

  1.0%

Self-prepared

32,193,000

34,847,000

  8.2%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov 290,132,363 297,177,795 2.43%
 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

111,721,000

109,376,000

-2.1%

Amount

$319.414

Billion

$328.438

Billion

  2.8%

Average refund

$2,859

$3,003

  5.0%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

73,112,000

74,590,000

  2.0%

Amount

$220.988

Billion

$238.050

Billion

  7.7%

Average refund

$3,023

$3,191

  5.6%

 

TABLE 2

2010 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 10/16/09 and 10/15/10

 

Individual Income Tax Returns

2009

2010

% Change

Total Receipts

  141,376,000

138,967,000

-1.7%

Total Processed

140,718,000

138,357,000

-1.7%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

94,980,000

97,788,000

  3.0%

Tax Professionals

62,858,000

63,084,000

  0.4%

Self-prepared

33,122,000

34,703,000

  8.0%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

266,476,336

272,388,327

2.2%

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

110,071,000

107,724,000

-2.1%

Amount

$303.069

Billion

$315.864

Billion

  4.2%

Average refund

$2,753

$2,932

  6.5%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

72,717,000

73,078,000

  1.9%

Amount

$217.916

Billion

$234.816

Billion

  7.8%

Average refund

$2,997

$3,170

  5.8%


  

TABLE 3

2010 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 05/01/09 and 04/30/10

 

Individual Income Tax Returns

2009

2010

% Change

Total Receipts

  131,560,000

129,268,000

-1.7%

Total Processed

120,965,000

118,033,000

-2.4%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

90,935,000

93,460,000

  2.8%

Tax Professionals

59,617,000

59,769,000

  0.3%

Self-prepared

31,318,000

33,691,000

  7.0%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

195,382,106

194,401,069

-0.5

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

99,896,000

96,292,000

-3.6%

Amount

$267.117

Billion

$277.983

Billion

  4.1%

Average refund

$2,674

$2,887

  8.0%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

69,577,000

70,332,000

  1.1%

Amount

$204.956

Billion

$220.044

Billion

  7.4%

Average refund

$2,946

$3,129

  6.2%


 

TABLE 4

2010 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 04/24/09 and 04/23/10

 

Individual Income Tax Returns

2009

2010

% Change

Total Receipts

  131,543,000

128,046,000

-2.7%

Total Processed

117,014,000

114,065,000

-2.5%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

90,639,000

93,114,000

  2.7%

Tax Professionals

59,418,000

59,539,000

  0.2%

Self-prepared

31,221,000

33,576,000

  7.5%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

190,609,211

188,929,114

-0.9

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

96,673,000

93,289,000

-3.5%

Amount

$257.401

Billion

$269.760

Billion

  4.8%

Average refund

$2,663

$2,892

  8.6%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

68,647,000

69,302,000

  1.0%

Amount

$202.396

Billion

$216.675

Billion

  7.1%

Average refund

$2,948

$3,127

  6.0%


  

TABLE 5

2010 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 04/10/09 and 04/09/10

 

Individual Income Tax Returns

2009

2010

% Change

Total Receipts

  101,892,000

98,802,000

-3.0%

Total Processed

97,425,000

93,193,000

-4.3%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

77,003,000

77,395,000

  0.5%

Tax Professionals

51,169,000

50,070,000

-2.1%

Self-prepared

25,834,000

27,325,000

  5.8%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

167,850,189

163,678,440

-2.5

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

83,642,000

79,705,000

-4.7%

Amount

$225.351

Billion

$234.306

Billion

  4.0%

Average refund

$2,694

$2,940

  9.1%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

61,622,000

61,428,000

-0.3%

Amount

$182.766

Billion

$194.813

Billion

  6.6%

Average refund

$2,966

$3,171

  6.9%


  

TABLE 6

2010 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 04/03/09 and 04/02/10

 

Individual Income Tax Returns

2009

2010

% Change

Total Receipts

  92,292,000

89,970,000

-2.5%

Total Processed

89,215,000

85,210,000

-4.5%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

70,907,000

71,628,000

  1.0%

Tax Professionals

46,861,000

45,981,000

-1.9%

Self-prepared

24,046,000

25,647,000

  6.7%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

156,825,000

152,055,000

-3.0

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

77,720,000

74,115,000

-4.6%

Amount

$210.243

Billion

$219.368

Billion

  4.3%

Average refund

$2,705

$2,960

  9.4%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

58,294,000

58,137,000

-0.8%

Amount

$173.408

Billion

$185.239

Billion

  6.8%

Average refund

$2,975

$3,186

  7.1%