2012 End-of-Year Filing Season Statistics

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Cumulative through the weeks ending 12/30/11 and 12/28/12

Individual Income Tax Returns

2011

2012

% Change

Total Receipts

145,320,000

148,390,000

 2.1%

Total Processed

145,062,000

147,891,000

 1.9%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

112,203,000

119,589,000

6.6%

Tax Professionals

72,403,000

76,019,000

 5.0%

Self-prepared

39,800,000

43,570,000

9.4%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

289,870,759

340,566,013

17.49

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

109,330,000

110,471,000

 1.0%

Amount

$318.529

Billion

$309.648

Billion

-2.8%

Average refund

$2,913

$2,803

 -3.8%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

79,146,000

82,827,000

 4.7%

Amount

$246.080

Billion

$247.209

Billion

 0.5%

Average refund

$3,109

$2,985

-4.0%