February 14 2014 Filing Season Statistics

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 2/15/13 and 2/14/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Receipts

39,531,000

39,224,000

-0.8%

Total Processed

30,762,000

38,385,000

24.8%

E-filing Receipts:

Total           

37,112,000

37,165,000

0.1%

Tax Professionals

20,028,000

18,953,000

-5.4%

Self-prepared

17,084,000

18,212,000

6.6%

Web Usage:

Visits to IRS.gov

123,945,553

122,140,734

-1.5%

Total Refunds:

Number

27,100,000

31,308,000

15.5%

Amount

$81.861

billion

$100.541

billion

22.8%

Average refund

$3,021

$3,211

6.3%

Direct Deposit Refunds:

Number

24,957,000

27,748,000

11.2%

Amount

$77.888

billion

$89.593

billion

15.0%

Average refund

$3,121

$3,229

3.5%