February 7 2014 Filing Season Statistics

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS 

Cumulative statistics comparing 2/8/13 and 2/7/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Receipts

26,589,000

27,249,000

2.5

Total Processed

18,811,000

26,945,000

43.2

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

25,121,000

26,081,000

3.8

Tax Professionals

13,456,000

12,699,000

-5.6

Self-prepared

11,665,000

13,382,000

14.7

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

90,706,865

89,683,640

-1.1

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

16,424,000

19,459,000

18.5

Amount

$52.059 billion

 

$64.546 billion

 

24

Average refund

$3,170

$3,317

4.6

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

15,457,000

16,976,000

9.8

Amount

$50.214 billion

 

$55.815 billion

 

11.2

Average refund

$3,249

$3,288

1.2