Filing Season Statisitcs April 12, 2013

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2013 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/13/12 and 4/12/13

Individual Income Tax Returns:

2012

2013

% Change

Total Receipts

110,862,000

108,574,000

-2.1

Total Processed

105,668,000

103,880,000

-1.7

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

95,943,000

95,958,000

 0.02

Tax Professionals

60,631,000

59,545,000

-1.8

Self-prepared

35,312,000

36,412,000

 3.1

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

 223,158,096

280,604,573

25.7

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

86,078,000

84,581,000

-1.7

Amount

$237.750

Billion

$229.607

Billion

-3.4

Average refund

 $2,762

$2,715

-1.7

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

 69,667,000

69,680,000

 0.02

Amount

$206.085

Billion

$202.188

Billion

-1.9

Average refund

 $2,958

$2,902

-1.9