Filing Season Statistics -- April 1, 2011

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

 

2011 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending  04/02/10 and 04/01/11

Individual Income Tax Returns

2010

2011

% Change

Total Receipts

  89,970,000

89,713,000

-0.3%

Total Processed

85,221,000

87,595,000

  2.8%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

71,628,000

76,895,000

  7.4%

Tax Professionals

45,981,000

48,861,000

  6.3%

Self-prepared

25,647,000

28,034,000

  9.3%

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

74,115,000

75,227,000

1.5%

Amount

$219.368

Billion

$219.785

Billion

  0.2%

Average refund

$2,960

$2,922

-1.3%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

58,137,000

60,700,000

  4.4%

Amount

$185.239

Billion

$189.388

Billion

   2.2%

Average refund

$3,186

$3,120

  -2.1%