Filing Season Statistics April 26, 2013

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2013 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/27/12 and 4/26/13

Individual Income Tax Returns:

2012

2013

% Change

Total Receipts

133,530,000

132,601,000

-0.7

Total Processed

126,306,000

125,392,000

-0.7

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

111,395,000

113.067.000

 1.5

Tax Professionals

69,894,000

69,730,000

-0.2

Self-prepared

41,501,000

43,336,000

 4.4

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

245,261,101

 305,536,143

24.6

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

99,104,000

97,752,000

-1.4

Amount

$269.141

Billion

$259.734

Billion

-3.5

Average refund

 $2,716

$2,657

-2.2

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

 78,007,000

78,425,000

 0.5

Amount

$227.986

Billion

$224.052

Billion

-1.7

Average refund

 $2,923

$2,857

-2.2