Filing Season Statistics -- April 8, 2011

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2011 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending  04/09/10 and 04/08/11

Individual Income Tax Returns

2010

2011

% Change

Total Receipts

  98,802,000

98,562,000

-0.2%

Total Processed

93,205,000

95,806,000

  2.8%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

77,395,000

83,662,000

  8.1%

Tax Professionals

50,070,000

53,658,000

  7.2%

Self-prepared

27,325,000

30,004,000

  9.8%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

162,235,522

172,489,766

6.3

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

79,705,000

80,874,000

1.5%

Amount

$234.306

Billion

$234.161

Billion

- 0.1

Average refund

$2,940

$2,895

-1.5%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

61,428,000

64,343,000

  4.7%

Amount

$194.813

Billion

$199.490

Billion

  2.4%

Average refund

$3,171

$3,100

  -2.2%