Filing Season Statistics for the Week Ending March 4, 2011

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2011 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 03/05/10 and 03/04/11

Individual Income Tax Returns

2010

2011

% Change

Total Receipts

61,287,000

60,536,000

-1.2%

Total Processed

57,211,000

58,282,000

1.9%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

51,600,000

53,863,000

  4.4%

Tax Professionals

31,880,000

32,680,000

  2.5%

Self-prepared

19,720,000

21,182,000

  7.4%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

109,663,929

119,793,481

9.2

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

51,980,000

52,564,000

  1.1%

Amount

$160.185

Billion

$161.345

Billion

  0.7%

Average refund

$3,082

$3,070

-0.4%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

44,032,,000

45,357,000

  3.0%

Amount

$143.600

Billion

$145.972

Billion

  1.7%

Average refund

$3,261

$3,218

  -1.3%