Filing Season Statistics for Week Ending April 10, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/11/14 and 4/10/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% change

Total Receipts

112,741,000

110,754,000

-1.8

Total Processed

110,266,000

108,000,000

-2.1

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

101,288,000

100,759,000

-0.5

Tax Professionals

61,956,000

59,796,000

-3.2

Self-prepared

39,332,000

40,783,000

3.7

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

249,699,045

279,252,392

11.8

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

85,262,000

83,184,000

-2.4

Amount

$234.547

Billion

$230.923

Billion

-1.5

Average refund

$2,751

$2,776

0.9

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

69,924,000

70,510,000

0.8

Amount

$202.167

Billion

207.787

Billion

2.8

Average refund

$2,891

$2,947

1.9