Filing Season Statistics for Week Ending April 15, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 04/17/2015 and 04/15/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% Change

Total Returns Received

132,268,000

124,616,000

-5.8

Total Returns Processed

126,121,000

119,923,000

-4.9

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

118,766,000

113,402,000

-4.5

Tax Professionals

70,064,000

66,361,000

-5.3

Self-prepared

48,702,000

47,041,000

-3.4

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

300,060,301

311,499,555

3.8

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

91,818,000

88,833,000

-3.3

Amount

$248.918

Billion

$244.870

Billion

-1.6

Average refund

$2,711

$2,757

1.7

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

76,824,000

75,240,000

-2.1

Amount

$222.000

Billion

$220.034

Billion

-0.9

Average refund

$2,890

$2,924

1.2