Filing Season Statistics for Week Ending April 18, 2014

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/19/13 and 4/18/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Receipts

130,203,000

131,170,000

0.7

Total Processed

120,737,000

125,604,000

4.0

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

112,665,000

115,969,000

2.9

Tax Professionals

69,474,000

69,992,000

0.7

Self-prepared

43,191,000

45,977,000

6.5

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

296,468,446

269,820,598

-9.0

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

93,839,000

94,809,000

1.0

Amount

$249.489

billion

$254.702

billion

2.1

Average refund

$2,659

$2,686

1.0

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

76,135,000

76,714,000

0.8

Amount

$217.189

billion

$217.657

billion

0.2

Average refund

$2,853

$2,837

-0.5