Filing Season Statistics for Week Ending April 22, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 04/24/2015 and 04/22/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% Change

Total Returns Received

134,209,000

136,528,000

1.7

Total Returns Processed

128,317,000

129,456,000

0.9

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

119,402,000

122,546,000

2.6

Tax Professionals

70,491,000

70,864,000

0.5

Self-prepared

48,911,000

51,682,000

5.7

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

310,407,523

326,261,102

5.1

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

97,097,000

97,079,000

0.0

Amount

$262.193

Billion

$263.197

Billion

0.4

Average refund

$2,700

$2,711

0.4

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

80,383,000

81,221,000

1.0

Amount

$231.688

Billion

$234.269

Billion

1.1

Average refund

$2,882

$2,884

0.1