Filing Season Statistics for Week Ending April 24, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2015 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/25/14 and 4/24/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% Change

Total Receipts

134,334,000

134,209,000

-0.1

Total Processed

127,710,000

128,317,000

0.5

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

116,556,000

119,402,000

2.4

Tax Professionals

70,379,000

70,491,000

0.2

Self-prepared

46,177,000

48,911,000

5.9

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

277,260,138

312,517,940

12.7

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

98,379,000

97,097,000

-1.3

Amount

$265.050 Billion

 

$262.193

Billion

-1.1

Average refund

$2,694

$2,700

0.2

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

78,887,000

80,383,000

1.9

Amount

$224.590 Billion

 

$231.688

Billion

3.2

Average refund

$2,847

$2,882

1.2