Filing Season Statistics for Week Ending April 28, 2017

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2017 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 04/29/2016 and 04/28/2017

Individual Income Tax Returns:

2016

2017

% Change

Total Returns Received

138,827,000

137,496,000

-1.0

Total Returns Processed

131,245,000

130,800,000

-0.3

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

123,023,000

122,782,000

-0.2

Tax Professionals

71,193,000

70,815,000

-0.5

Self-prepared

51,830,000

51,967,000

0.3

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

334,395,994

321,661,687

-3.8

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

99,899,000

100,124,000

0.2

Amount

$272.028

Billion

$276.786

Billion

1.8

Average refund

$2,723

$2,764

1.5

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

82,977,000

83,600,000

0.8

Amount

$240.173

Billion

$245.271

Billion

2.1

Average refund

$2,894

$2,934

1.4