Filing Season Statistics for Week Ending April 29, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 05/01/2015 and 04/29/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% Change

Total Returns Received

136,191,000

138,827,000

1.9

Total Returns Processed

130,145,000

131,245,000

0.8

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

119,865,000

123,023,000

2.6

Tax Professionals

70,835,000

71,193,000

0.5

Self-prepared

49,030,000

51,830,000

5.7

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

319,222,061

335,024,920

5.0

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

99,020,000

99,899,000

0.9

Amount

$267.613

Billion

$272.028

Billion

1.6

Average refund

$2,703

$2,723

0.8

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

81,425,000

82,977,000

1.9

Amount

$235.034

Billion

$240.173

Billion

2.2

Average refund

$2,887

$2,894

0.3