Filing Season Statistics for Week Ending April 3, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2015 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/04/14 and 4/03/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% change

Total Receipts

99,848,000

99,055,000

-0.8

Total Processed

98,170,000

96,992,000

-1.2

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

90,306,000

90,608,000

0.3

Tax Professionals

54,295,000

52,963,000

-2.5

Self-prepared

36,011,000

37,645,000

4.5

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

234,510,211

262,053,512

11.7

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

78,769,000

77,200,000

-2.0

Amount

$219.936

Billion

$217.351

Billion

-1.2

Average refund

$2,792

$2,815

0.8

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

65,326,000

66,179,000

1.3

Amount

$190.934

Billion

$197.125

Billion

3.2

Average refund

$2,923

$2,979

1.9