Filing Season Statistics for Week Ending April 4, 2014

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/05/13 and 4/04/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Receipts

99,131,000

99,850,000

.7

Total Processed

93,103,000

98,170,000

5.4

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

88,638,000

90,306,000

1.9

Tax Professionals

54,673,000

54,295,000

-0.7

Self-prepared

33,964,000

36,011,000

6.0

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

261,597,162

235,961,315

-9.8

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

77,849,000

78,769,000

1.2

Amount

$214.487

billion

$219.936

billion

2.5

Average refund

$2,755

$2,792

1.3

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

65,020,000

65,326,000

0.5

Amount

$190.752

billion

$190.934

billion

0.1

Average refund

$2,934

$2,923

-0.4