Filing Season Statistics for Week Ending April 8, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 04/10/2015 and 04/08/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% Change

Total Returns Received

110,754,000

107,452,000

-3.0

Total Returns Processed

108,000,000

104,527,000

-3.2

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

100,759,000

98,731,000

-2.0

Tax Professionals

59,976,000

57,006,000

-5.0

Self-prepared

40,783,000

41,725,000

2.3

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

274,611,418

291,585,552

6.2

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

83,184,000

81,751,000

-1.7

Amount

$230.923

Billion

$228.780

Billion

-0.9

Average refund

$2,776

$2,798

0.8

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

70,510,000

70,027,000

-0.7

Amount

$207.787

Billion

$207.360

Billion

-0.2

Average refund

$2,947

$2,961

0.5