Filing Season Statistics for Week Ending August 31, 2018

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2018 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 09/01/2017 and 08/31/2018

Individual Income Tax Returns:   

2017

2018

% Change

Total Returns Received  145,329,000  147,358,000 1.4
Total Returns Processed   145,070,000  147,058,000  1.4

 

 

 

 

E-filing Receipts:

     
TOTAL              127,277,000  129,931,000  2.1
Tax Professionals  74,512,000  75,423,000  1.2
Self-prepared   52,765,000  54,508,000  3.3

 

 

 

 

Web Usage:

     
Visits to IRS.gov  417,407,116  520,207,937  24.6
       

Total Refunds:

     
Number  108,761,000  108,757,000  0.0
Amount  $302.529 Billion  $303.761 Billion  0.4
Average refund  $2,782  $2,793  0.4
       

Direct Deposit Refunds: 

     
Number  88,052,000  88,494,000  0.5
Amount  $260.744 Billion  262.378 Billion  0.6
Average refund  $2,961  $2,965  0.1