Filing Season Statistics for Week Ending Feb. 12, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 02/13/2015 and 02/12/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% Change

Total Returns Received

39,699,000

38,737,000

-2.4

Total Returns Processed

38,669,000

37,672,000

-2.6

 

 

 

 

E-filing Receipts: 

 

 

 

TOTAL           

37,919,000

37,106,000

-2.1

Tax Professionals

18,465,000

17,122,000

-7.3

Self-prepared

19,454.000

19,984,000

2.7

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

130,268,292

148,568,583

14.0

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

30,930,000

29,155,000

-5.7

Amount

$99.728

Billion

$94.001

Billion

-5.7

Average refund

$3,224

$3,224

0.0

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

28,884,000

27,367,000

-5.3

Amount

$95.577

Billion

$90.561

Billion

-5.2

Average refund

$3,309

$3,309

0.0