Filing Season Statistics for Week Ending Feb. 13, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.


 

2015 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 2/14/14 and 2/13/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% change

Total Receipts

39,224,000

39,699,000

1.2

Total Processed

38,385,000

38,669,000

0.7

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

37,165,000

37,919,000

2.0

Tax Professionals

18,953,000

18,465,000

-2.6

Self-prepared

18,212,000

19,454,000

6.8

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

119,297,626

132,982,198

11.5

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

31,307,000

30,930,000

-1.2

Amount

$100.536

billion

99.728

Billion

-0.8

Average refund

$3,211

$3,224

0.4

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

27,747,000

28,884,000

4.1

Amount

$89.588

billion

$95.577

Billion

6.7

Average refund

$3,229

$3,309

2.5