Filing Season Statistics for Week Ending Feb. 20, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2015 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 2/21/14 and 2/20/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% change

Total Receipts

49,558,000

49,651,000

0.2

Total Processed

48,335,000

48,295,000

-0.1

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

46,641,000

47,157,000

1.1

Tax Professionals

24,687,000

23,725,000

-3.9

Self-prepared

21,954,000

23,432,000

6.7

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

143,672,874

158,287,233

10.17%

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

40,389,000

39,964,000

-1.1

Amount

$125.831

billion

124.670

Billion

-0.9

Average refund

$3,116

$3,120

0.1

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

35,694,000

36,817,000

3.1

Amount

$112.628

billion

$118.496

Billion

5.2

Average refund

$3,155

$3,218

2.0