Filing Season Statistics for Week Ending Feb. 25, 2011

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2011 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 02/26/10 and 02/25/11

Individual Income Tax Returns

2010

2011

% Change

Total Receipts

  53,556,000

51,927,000

-3.0%

Total Processed

49,751,000

49,278,000

-1.0%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

45,873,000

46,868,000

  2.2%

Tax Professionals

28,048,000

27,983,000

-0.2%

Self-prepared

17,826,000

18,885,000

  5.9%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

98,691,224

107,028,830

8.5

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

45,544,000

45,077,000

-1.0%

Amount

$143.417

Billion

$141.054

Billion

-1.6%

Average refund

$3,149

$3,129

-0.6%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

39,569,000

39,821,000

  0.6%

Amount

$130.774

Billion

$129.684

Billion

  -0.8%

Average refund

$3,305

$3,257

  -1.5%