Filing Season Statistics for Week Ending Feb. 26, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 02/27/2015 and 02/26/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% Change

Total Returns Received

58,528,000

58,304,000

-0.4

Total Returns Processed

56,857,000

56,290,000

-1.0

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

55,104,000

55,081,000

0.0

Tax Professionals

28,733,000

27,709,000

-3.6

Self-prepared

26,371,000

27,372,000

3.8

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

177,807,672

198,392,400

11.6

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

47,547,000

46,533,000

-2.1

Amount

$144.903

Billion

$142.085

Billion

-1.9

Average refund

$3,048

$3,053

0.2

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

43,228,000

42,551,000

-1.6

Amount

$136.571

Billion

$134.649

Billion

-1.4

Average refund

$3,159

$3,164

0.2