Filing Season Statistics for Week Ending July 10, 2020

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2020 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 7/12/2019 and 7/10/2020

Individual Income Tax Returns:

2019

2020

% Change

Total Returns Received

145,678,000

147,142,000 *

1.0

Total Returns Processed

144,789,000

134,603,000

-7.0

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL          

130,725,000

133,174,000 *

1.9

Tax Professionals

74,073,000

68,921,000

-7.0

Self-prepared

56,652,000

64,253,000

13.4

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

516,311,000

1,353,646,000

162.2

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

105,635,000

96,798,000

-8.4

Amount

$289.309

Billion

$267.322

Billion

-7.6

Average refund

$2,739

$2,762

0.8

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

89,346,000

80,394,000

-10

Amount

$257.773

Billion

$233.088

Billion

-9.6

Average refund

$2,885

$2,899

0.5


* Total includes returns filed to obtain Economic Impact Payments by those who would not usually file income tax returns.