Filing Season Statistics for Week Ending March 1, 2013

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.


 

2013 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending  3/2/12 and  3/1/13

Individual Income Tax Returns

2012

2013

% Change

Total Receipts

64,265,000

55,988,000

-12.9

Total Processed

59,561,000

51,778,000

-13.1

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

57,981,000

51,556,000

-11.1

Tax Professionals

34,026,000

28,985,000

-14.8

Self-prepared

23,955,000

22,571,000

 -5.8

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov[1]

139,202,456

158,174,082

13.6

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

52,399,000

45,862,000

-12.5

Amount

$157.590

Billion

$135.025

Billion

-14.3

Average refund

 $3,007

$2,944

 -2.1

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

 46,265,000

41,137,000

-11.1

Amount

$144.970

Billion

$126.032

Billion

-13.1

Average refund

 $3,133

$3,064

 -2.2

 

[1] Feb. 23, 2012 compared to Feb. 23, 2013