Filing Season Statistics for Week Ending March 13, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.


 

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/14/14 and 3/13/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% Change

Total Receipts

75,101,000

74,455,000

-0.9

Total Processed

73,157,000

72,706,000

-0.6

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

68,966,000

69,189,000

0.3

Tax Professionals

39,413,000

38,089,000

-3.4

Self-prepared

29,553,000

31,100,000

5.2

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

194,206,816

215,612,739

11

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

61,645,000

60,320,000

-2.1

Amount

$179.793

Billion

$177.240

Billion

-1.4

Average refund

$2,917

$2,938

0.7

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

52,770,000

53,485,000

1.4

Amount

$158.983

Billion

$164.407

Billion

3.4

Average refund

$3,013

$3,074

2.0