Filing Season Statistics for Week Ending March 15, 2013

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2013 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/16/12 and 3/15/13

Individual Income Tax Returns:

2012

2013

% Change

Total Receipts

78,348,000

73,004,000

-6.8

Total Processed

75,284,000

69,153,000

 -8.1 

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

69,675,000

66,150,000

-5.1

Tax Professionals

42,111,000

38,694,000

-8.1

Self-prepared

27,564,000

27,456,000

-0.4

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

167,038,289

202,327,795

21.1

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

65,073,000

60,243,000

-7.4

Amount

$188.616

Billion

$172.494

Billion

-8.5

Average refund

 $2,899

$2,863

-1.2

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

 55,557,000

52,414,000

-5.7

Amount

$169.751

Billion

$157.786

Billion

-7.0

Average refund

 $3,055

$3,010

-1.5