Filing Season Statistics for Week Ending March 22, 2013

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2013 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/23/12 and 3/22/13

Individual Income Tax Returns:

2012

2013

% Change

Total Receipts

84,918,000

80,467,000

-5.2

Total Processed

81,984,000

77,102,000

-6.0

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

75,091,000

72,474,000

-3.5

Tax Professionals

45,945,000

43,053,000

-6.3

Self-prepared

29,146,000

29,421,000

 0.9

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

179,683,890

220,099,585

22.5

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

70,247,000

66,429,000

-5.4

Amount

$200.914

Billion

$187.788

Billion

-6.5

Average refund

 $2,860

$2,827

-1.2

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

 59,082,000

56,985,000

-3.5

Amount

$179.036

Billion

$170.127

Billion

-5.0

Average refund

 $3,030

$2,985

-1.5