Filing Season Statistics for Week Ending March 27, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/28/14 and 3/27/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% Change

Total Receipts

90,762,000

90,256,000

-0.6

Total Processed

89,127,000

88,298,000

-0.9

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

82,441,000

82,905,000

0.6

Tax Professionals

48,787,000

47,565,000

-2.5

Self-prepared

33,654,000

35,340,000

5.0

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

220,978,418

247,014,240

11.8

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

73,035,000

71,685,000

-1.8

Amount

$206.785

Billion

204.504

Billion

-1.1

Average refund

$2,831

$2,853

0.8

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

61,223,000

62,129,000

1.5

Amount

$180.687

Billion

186.868

Billion

3.4

Average refund

$2,951

$3,008

1.9