Filing Season Statistics for Week Ending March 29, 2013

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2013 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/30/12 and 3/29/13

Individual Income Tax Returns:

2012

2013

% Change

Total Receipts

91,900,000

88,280,000

-3.9

Total Processed

89,049,000

85,039,000

-4.5

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

80,792,000

79,028,000

-2.2

Tax Professionals

50,042,000

47,676,000

-4.7

Self-prepared

30,751,000

31,352,000

 2.0

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

189,543,899

235,732,507

24.4

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

75,292,000

72,231,000

-4.1

Amount

$212.785

Billion

$201.502

Billion

-5.3

Average refund

 $2,826

$2,790

-1.3

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

 62,493,000

61,133,000

-2.2

Amount

$187.883

Billion

$180.868

Billion

-3.7

Average refund

 $3,006

$2,959

-1.6