Filing Season Statistics for Week Ending March 30, 2012

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

 

Cumulative through the weeks ending  4/01/11 and 3/30/12

Individual Income Tax Returns

2011

2012

% Change

Total Receipts

89,719,000

91,071,000

  1.5%

Total Processed

87,595,000

89,049,000

  2.1%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

76,901,000

79,964,000

4.0%

Tax Professionals

48,867,000

49,395,000

1.1%

Self-prepared

28,034,000

30,569,000

  9.0%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

158,852,544

200,519,225

26.2%

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

75,227,000

75,292,000

  0.1%

Amount

$219.785

Billion

$212.785

Billion

-3.2%

Average refund

$2,922

$2,826

  -3.3%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

60,700,000

62,493,000

  3.0%

Amount

$189.388

Billion

$187.883

Billion

-0.8%

Average refund

$3,120

$3,006

-3.6%