Filing Season Statistics for Week Ending March 30, 2018

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2018 Filing Season Statistics

Cumulative statistics comparing 3/31/2017 and 3/30/2018

Individual Income Tax Returns:

2017

2018

% Change

Total Returns Received 93,675,000 94,139,000 0.5
Total Returns Processed 91,297,000 91,593,000 0.3
       

E-filing Receipts:

     
TOTAL 86,595,000 87,328,000 0.8
Tax Professionals 48,646,000 48,374,000 -0.6
Self-prepared 37,949,000 38,954,000 2.6
       

Web Usage:

     
Visits to IRS.gov 261,081,385 324,354,896 24.2
       

Total Refunds:

     
Number 74,196,000 73,396,000 -1.1
Amount $213.568 Billion $212.319 Billion -0.6
Average refund $2,878 $2,893 0.5
       

Direct Deposit Refunds:

     
Number 64,694,000 63,847,000 -1.3
Amount $196.080 Billion $193.851 Billion -1.1
Average refund $3,031 $3,036 0.2