Filing Season Statistics for Week Ending March 5, 2021

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2021 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/06/2020 (day 40 of 2020 Filing Season)
AND 3/05/2021 (day 22 of 2021 Filing Season)

Individual Income Tax Returns: 2020 2021 % Change
Total Returns Received 67,998,000 55,716,000 -18.1
Total Returns Processed 65,018,000 48,967,000 -24.7
       
E-filing Receipts:      
TOTAL          

64,806,000

53,922,000 -16.8
Tax Professionals 31,430,000 23,926,000 -23.9
Self-prepared 33,376,000 29,996,000 -10.1
       
Web Usage:      
Visits to IRS.gov 321,393,000 555,744,000 72.9
       
Total Refunds:      
Number 52,721,000 36,049,000 -31.6
Amount $158.809 Billion $107.778 Billion -32.1
Average refund $3,012 $2,990 -0.7
 
Direct Deposit Refunds:      
Number 46,870,000 34,498,000 -26.4
Amount $146.650 Billion $104.724 Billion -28.6
Average refund $3,129 $3,036 -3.0