Filing Season Statistics for Week Ending March 6, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/07/14 and 3/06/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% Change

Total Receipts

67,183,000

66,700,000

-0.7

Total Processed

65,662,000

64,900,000

-1.2

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

62,213,000

62,342,000

0.2

Tax Professionals

34,816,000

33,419,000

-4.0

Self-prepared

27,397,000

28,923,000

5.6

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

179,637,790 

198,440,750 

10.5

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

55,434,000

54,258,000

-2.1

Amount

$164.586

Billion

$162.106

Billion

-1.5

Average refund

$2,969

$2,988

0.6

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

47,976,000

48,699,000

1.5

Amount

$146.305

Billion

$151.554

Billion

3.6

Average refund

$3,050

$3,112

2.0