Filing Season Statistics for Week Ending March 8, 2013

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2013 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending  3/9/12 and  3/8/13

Individual Income Tax Returns

2012

2013

% Change

Total Receipts

71,567,000

65,156,000

- 9.0

Total Processed

68,074,000

60,944,000

  -10.5  

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

64,068,000

59,501,000

- 7.1

Tax Professionals

38,189,000

34,099,000

-10.7

Self-prepared

25,879,000

25,402,000

 -1.8

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

167,038,289

202,327,795

21.1

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

59,239,000

53,447,000

- 9.8

Amount

$174.403

Billion

$154.696

Billion

-11.3

Average refund

 $2,944

$2,894

  -1.7

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

 51,392,000

47,177,000

- 8.2

Amount

$158.618

Billion

$142.861

Billion

- 9.9

Average refund

 $3,086

$3,028

 -1.9