Filing Season Statistics for Week Ending May 1, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2015 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 5/02/14 and 5/01/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% Change

Total Receipts

135,504,000

136,191,000

0.5

Total Processed

129,479,000

130,145,000

0.5

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

117,016,000

119,865,000

2.4

Tax Professionals

70,707,000

70,835,000

0.2

Self-prepared

46,309,000

49,030,000

5.9

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

284,365,227

320,834,027

12.8

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

99,948,000

99,020,000

-0.9

Amount

$269.480 Billion

 

$267.613

Billion

-0.7

Average refund

$2,696

$2,703

0.2

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

79,622,000

81,425,000

2.3

Amount

$226.990 Billion

 

$235.034

Billion

3.5

Average refund

$2,851

$2,887

1.3