Filing Season Statistics for Week Ending May 12, 2017

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2017 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 05/13/2016 and 05/12/2017

Individual Income Tax Returns:

2016

2017

% Change

Total Returns Received

140,258,000

139,586,000

-0.5

Total Returns Processed

134,438,000

134,127,000

-0.2

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

123,737,000

123,634,000

-0.1

Tax Professionals

71,740,000

71,463,000

-0.4

Self-prepared

51,997,000

52,171,000

0.3

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

348,401,089

336,315,094

-3.5

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

102,424,000

102,863,000

0.4

Amount

$279.857

Billion

$284.862

Billion

1.8

Average refund

$2,732

$2,769

1.4

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

84,273,000

85,067,000

0.9

Amount

$244.843

Billion

$250.081

Billion

2.1

Average refund

$2,905

$2,940

1.2