Filing Season Statistics for Week Ending May 13, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 05/15/2015 and 05/13/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% Change

Total Returns Received

138,209,000

140,258,000

1.5

Total Returns Processed

133,403,000

134,438,000

0.8

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

120,612,000

123,737,000

2.6

Tax Professionals

71,417,000

71,740,000

0.5

Self-prepared

49,195,000

51,997,000

5.7

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

333,065,910

348,863,712

4.7

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

101,407,000

102,424,000

1.0

Amount

$273.548

Billion

$279.857

Billion

2.3

Average refund

$2,698

$2,732

1.3

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

82,531,000

84,273,000

2.1

Amount

$238.298

Billion

$244.843

Billion

2.7

Average refund

$2,887

$2,905

0.6