Filing Season Statistics for Week Ending May 15, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

 

2015 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 5/16/14 and 5/15/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% Change

Total Receipts

136,887,000

138,209,000

1.0

Total Processed

132,571,000

133,403,000

0.6

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

117,763,000

120,612,000

2.4

Tax Professionals

71,263,000

71,417,000

0.2

Self-prepared

46,500,000

49,195,000

5.8

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

296,244,054

334,566,853

12.9

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

102,139,000

101,407,000

-0.7

Amount

$274.700

Billion

$273.548

Billion

-0.4

Average refund

$2,689

$2,698

0.3

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

80,583,000

82,531,000

2.4

Amount

$229.718

Billion

238.298

Billion

3.7

Average refund

$2,851

$2,887

1.3